Mountain Bluebird & White-Crowned Sparrow

(Sialia currucoides & Zonotrichia leucophrys)